Photography
Photography

زمستان درشعبان

fhotograph
fhotograph

رودخانه شعبان

Photography
Photography

پائیز درشعبان

Photograph
Photograph

بهار درشعبان

Slide Left Slide Right

معرفی روستای شعبان

روستای شعبان از دهستان شعبان بخش مرکزی شهرستان نهاونداستان همدان است این روستابادشتی سرسبز وخرم درهفت کیلومتری جنوب خاوری نهاوندواقع شده است. این روستامنطقه ای پرآب است رودخانه گاماساب که همان سرچشمه کرخه است ازپائین و رودخانه شعبان از وسط این روستا میگذرد.براساس سرشماری نفوس ومسکن ۱۳۷۵روستای شعبان دارای ۶۰۰خانواربوده است که به علت امکانات طبیعی و تفریحی جمعیت این روستا دائمآدرحال نواسان است بطوریکه جمعیت آن در بعضی ازفصول سال و ایام سوگواری واعیاد به سه برایرفزونی مییابد. بدین صورت میشودگفت که این روستا یک منطقه تفریحی و جهانگردی است که تاکنون ققط برای افرادبومی شناخته شده است که اگرهمت ویاری مسئولین مربوطه شامل حال این روستاشودیقینآاین مکان شامل یک قطب جهانگردی نه تنها برای ایرانیهابلکه برای خارجیهاهم خواهدشد.    

تاریخ وفرهنگ شعبان

شعبان ماوراء یک روستا
بر اساس نوشته های زیر اثبات خواهد شد که شعبان نه تنها یک روستا نبوده است بلکه مکانی مهم وسوق الجیشی از لحاظ نظامی وسیاسی وهمچنین ارکانی برای…
رودخانه شعبان
رودخانه شعبان یکی از روخانه های ایران است که متآسفانه بدلایل عدم شناخت آن به جامعه ایران وبین الملل گمنام مانده است. این رودخانه از کوه های گرو…
مراسم باران خواهی در روستای شعبان
انسانها دروقت مشگلات هنگامیکه درتنگنا قرارمیگیرند طبق آموزنده های دینی ومعتقدات خود دست نیاز بسوی خدادراز کرده وازاو طلب  کمک ویاری می طلبند . یکی از آن سختیها…
هنگامی که ازپل روبروی مسجد گذرکنی به زمینی نیم دایره ای می رسی که روزگاری دراین زمین سردابی سرپوشیده وبه شگل دایره قرارداشت. این سردب ازپشت مجاور به جوی…
معرفی روستای شعبان(شاه بان)
روستای شعبان از دهستان شعبان بخش مرکزی شهرستان نهاونداستان همدان است این روستابادشتی سرسبز وخرم درهفت کیلومتری جنوب خاوری نهاوندواقع شده است. این روستامنطقه ای پرآب است رودخانه…
نـام قـدیـم شـعبان
برای این روستابعضی اسامی راذکرمیکنند که ادله ای بابت آنها وجودندارد.امایکی ازنامها (شاهبان)است که دو دلیل محکمی بر اثبات آن وجودداردیکی آنکه تلفظ نام (شاه او)توسط اهالی روستاوکلمه…
22

احسنت ای دشت باصفا/ ازپس جنت ماراشفا/دوستدار دین کشور تویی /برتوبادصدآفرین وصددعا

 • آهنگ لری تونه منوسم شعبان
 • Photography
 • Photography
 • Photograph

 • شعبان ماوراء یک روستا

  بر اساس نوشته های زیر اثبات خواهد شد که شعبان نه تنها یک روستا نبوده است بلکه مکانی مهم وسوق الجیشی از لحاظ نظامی وسیاسی وهمچنین ارکانی برای بزرگان آن زمان بوده است. که به مرور زمان آن آثار براثر هجوم اقوامی دیگر به کلی از بین رفته وتخریب شده است. وحتی انسانهای آن بکلی از بین رفته ویا ترک وطن کرده اندوبرای اثبات این موضوع همین بس که با وجود آن همه آثاربرجامانده ازعصر کهن شرح یاوصفی ازآنها نسل به نسل بازگونشده وتمام اهل آبادی ازوجود آنها بیخبرند . ودراینجا شواهد ودلایلی در ین موضوع اظهار میدارم.                                                                                                                                                                 ۱- دربالای آبادی حمامی زیبا ومهم قرار داشت که تمام مصالح بکار برده درآن نه تنها در روستا بلکه دراکثر شهرها نایاب بود تمام مصالح آن از ساروج وآجرهای مربعی شگل تشگیل شده بود تمام حوضچه ها وخزینه وحجره ها اشگال مهندسی یکدست وقرینه هم را  داشتند .طوری که از لحاظ مهندسی ساخت وتآمین هزینه آن برای دهقانان غیر ممکن بود .واگر محال را بر این قرار دهیم که دولت وقت این حمام را برای روستائیان ساخته است. در رداین فرضیه باید گفت مگر در چند شهر ایران همچون حمامی وجود داشت که در یک روستا باشد. بهترین حمام ایران گرمابه گنجعلی خان در کرمان است که بنده هیچ رجحان وبرتری در آن ندیدم. جالب آنجا ست که هیچکس سا خت این حمام را ندیده است.                ۲-رودخانه ای که از کوه گرو سرچشمه میگیرد پس از گذر از چندروستا به شهر نهاوند می رود. درقدیم از خیابان آزادگان به پائین همه باغ بودند کهاز این رودخانه سیراب می شدند.  چگونه ممکن است که با وجود یک شهر وچند روستا نام این رودخانه را شعبان بگذارند؟مگر غیر از این باید گفت درآن زمان شعبان درمطقه   آوازه ای بلند ومکانی مهمتر داشته است.                                                                                                                                                                                              ۳-افرادی که در مکانهای قدیمی بنایی کرده اند آثار ساخت وساز را در چهار یا پنچ متری زمین مشاهده کرده اند.وازهمه مهمتر دیواری است به عرض دومتر با ساخت ساروج که کلنگ در ان کار ساز نیست که در دل زمیننهفته است .واطراف قلعه های بالا وچاله ومیان ده را در بر می گرفته است.                                                         ۴-آثاری از قبیل سفال شکسته ومکان هایی جهت اندوختن اشیاء بصورت انبار مشاهده شده که نشان بر وجود اشخاصی مهم در این روستا دارد.  

              ۵-وجود نقبی در دل زمین احداث شده که جهت رفت وآمد در هنگام محاصره استفاده میشده که این خود به تنهایی اثبات موضوع را در بر دارد.

                           یاد آوری میشود خیلی مطالب جهت اثبات این موضوع است که مجال سخن نست                                                                                                                           – 

 • رودخانه شعبان

  رودخانه شعبان یکی از روخانه های ایران است که متآسفانه بدلایل عدم شناخت آن به جامعه ایران وبین الملل گمنام مانده است.
  این رودخانه از کوه های گرو سرچشمه میگیرد وپس ازگذشتن ازچند روستا مخصوصآ شعبان وسیراب نمودن باغات ومزارعه آنها به شهرستان نهاوند میریزد آب رفت
  آن رودخانه پائین آبادی را تشگیل میدهد که این خود سرچشمه اولیه رودخانه بزرگ کرخه میباشد.

 • مراسم باران خواهی در روستای شعبان

  انسانها دروقت مشگلات هنگامیکه درتنگنا قرارمیگیرند طبق آموزنده های دینی ومعتقدات خود دست نیاز بسوی خدادراز کرده وازاو طلب

   کمک ویاری می طلبند . یکی از آن سختیها خشک سالی وکم بارانی است که دراوائل بهار در اگثرمناطق ایران مراسمی برای بارش باران اجراء می شد ویا میشود

  هول هول کنک:

  درشعبان اوائل بهار بچه های ده با درست کردن عروس باران که عبارت بود از یک چوپ افقی که با پارچه های مختلف آنهارا میپوشاندند وآن را روی دست بلند میکردند به کوچه ها ودرب تک تک مناظرمیرفتندودسته جمعی می سرودند:

  هول هول کنکی /ازخدا می خام بارونکی /زمینیا تشنه شونه/گنجشگیا گسنه شونه/

  وبدین طریق ازخداوند طلب نزول باران داشتند. وبزرگان از پشت بام جهت برآوردن این حاجت آب برروی دلقک وبچه ها میریختندواعتقاد

  راسخ داشتند که با اجرای این مراسم بارش باران الهی شروع میشود.  درپایان معانی که برای (هول هول کنک ) دراگثر فرهنگ لغات بکار برده است (ترس  ترس کنک ) معنی شده است. که یابرای خودشان میگفتندکه ما ازنیامدن باران ترس داریم ویا اینکه به عوامل بازدارنده باران هشدار میدادند.

  صاحب جهانگیری معنی هول را راست ودرست میداند که اگر این باشد یعنی هرچه دعا میکنم وهرچه میگویم حقیقت دارد  پس باران شروع کن به باریدن.

  جالب اینجا است آناهیتا که یکی از الهه گان ایران وآریایی ویک پیکر کیهانی  هند وایرانی است که ایزد بانوی آبها پنداشته شده است .در هندهنوز دراوائل بهار مراسمی بنام هولی برگزار میشود.

 • ســرداب قـدیــمـی شــعــبـان

  هنگامی که ازپل روبروی مسجد گذرکنی به زمینی نیم دایره ای می رسی که روزگاری دراین زمین سردابی سرپوشیده وبه شگل دایره قرارداشت.

  این سردب ازپشت مجاور به جوی فعلی واز سمت بالا به کنار رودخانه وازطرف جلوروبروی راه پشت باغ واقع شده بود.

  آب این آ ب انباراز جوی پشتی وموقع صبحدم به خاطر پاگیزگی وخنگی آن تغذیه وپر میشد .

  درب  ورود ی آن درقسمت جلو قرار داشت که توسط چندین پله به سمت پائین کشیده می شد. که جهت برداشتن آب مورد استفاده قرارمیگرفت .

  درزمانی که برق وجود نداشت ومردم روستا از نعمت یخچال محروم بودند آب خنگ این سرداب موهبتی بزرگ محسوب

  میشد. مخصوصآ کوزه هایی که از این سرداب پرمیشد مزیتی خاص داشت . وگوارایی آب را درگام افرد چندین برابر میکرد.

  درده چهل جهت بهداشتی نمودن آن جلوی آنرا بستندوچندین شیر آب درآن قسمت جهت برداشتن آب قراردادند.

  بالای این سرداب که از سه طرف در کنار آب قرار داشت و وجود درختان تنومند درهرسه قسمت آن منظره ای زیبا ودلنشین خلق کرده بودند. وهمین امر باعث شده بود که از بعد ظهر تا پاسی از شب جمی از مردم روستا دراین

  محوطه تجمع کنند وبا هم به گفتگو بپردازند.

  همانگونه که بشر دائم درحال تکامل است وطبیعت رو به جلوحرکت میکند با آمدن برق وتهیه یخچال این بناء که روزگاری

  گل سرسبد آبادی محسوب میشد مورد بی مهری قرار گرفت و رو به ویرانی نهاد بدین صورت است که امروز اثری از آن بر

  جای نمانده است.

 • معرفی روستای شعبان(شاه بان)

  روستای شعبان از دهستان شعبان بخش مرکزی شهرستان نهاونداستان همدان است این روستابادشتی

  سرسبز وخرم درهفت کیلومتری جنوب خاوری نهاوندواقع شده است.

  این روستامنطقه ای پرآب است رودخانه گاماساب که همان سرچشمه کرخه است ازپائین و رودخانه شعبان از

  وسط این روستا میگذرد.براساس سرشماری نفوس ومسکن ۱۳۷۵روستای شعبان دارای ۶۰۰خانواربوده

  است که به علت امکانات طبیعی و تفریحی جمعیت این روستا دائمآدرحال نواسان

  است بطوریکه جمعیت آن در بعضی ازفصول سال و ایام سوگواری واعیاد به سه برایرفزونی مییابد.

  بدین صورت میشودگفت که این روستا یک منطقه تفریحی و جهانگردی است که تاکنون ققط برای

  افرادبومی شناخته شده است که اگرهمت ویاری مسئولین مربوطه شامل حال این روستاشودیقینآاین

  مکان شامل یک قطب جهانگردی نه تنها برای ایرانیهابلکه برای خارجیهاهم خواهدشد.

  اماراجع به نام این روستابایدگفت اسم این روستادرقدیم (شاه بان)بوده است که باپذیرش دین اسلام نام آن

  به شعبان که یک نام عربی است تغییریافته است.برای اثبات این نام (شاه بان) بهترین مدرک که وجوددارد

  این است که هنوزمردم روستا به تقلیدازنسل قدیم (شاه او) ونهاوندیهای اصیل (شاه وو)به این روستا میگویند.

  امااین دواسم چه ربطی به شاه یان دارد؟.مردم ده بجای پساوندمحافظ کلمه (او)ونهاوندیهاکلمه( وو)رابکار

  میبرندمانندخیابان که به آن به ترتیب (خیااو)و(خیاوو)میگویند. توضیع اینکه دربعضی جاها هم شعبانیهاوهم

  نهاوندیهااین پساوندرامشترکآ(وو)استعمال میکنند مانند(باغبان)که هردوبه آن (باغ وو)میگویند.

  راجع به تاریخ این روستا میشود گفت قدمتی به طول تاریخ درحافظه این روستا نهفته است .متآسفانه

  بخاطرمسائل بغرنجی که این روستا باآن گریبانگیراست وجهت عدم سوءاستفاده بعضیهاازذکر ادلهءمهم

  دراین باب خودداری میشود.

  امیدوارم سازمان محترم میراث فرهنگی برای شناخت بیشتر این روستا کارشناسان خبره را به این خطه از

  خاک ایران عزیزارسال نمایند چون یقین دارم زحمات آنها بی جواب نخواهدماند.

  مکان اولیه روستاقلعه ای بوده است که ازقدیم  به آن(قلاع)میگفتند که امروزبنام(منه ده)یعنی میان ده

  معروف است.درفرهنگ لغات به چندین قلعه قلاع میگویندواین نام بخاطروجودچندین قلعه بنامهای(قلاع بالا)و

  (قلاع چاله )بوده است.خودیکی از دربهای اصلی راکه شامل دولنگه درب بزرگ ومحکم بود مشاهده کرده ام

  وازمحکمی آن همین بس که ده تابیست بچه به آن آویزان میشدیم ولی خم به ابرونمی آورد.

  ازوسط ده نقبی بصورت زیرزمینی کنده شده است که امروز آثاری ازآن برجانیست .خودنوسنده این مطلب

  رااززبان چندین نفر که درحال حاضرحدود۷۰سال عمر دارندشنیده ام که نقب فوق رامشاهده نموده اندوچون

  درآن زمان امکانات روشنایی نبوده پس ازطی مسافت کمی چراغ آنها خاموش میشده وبه این علت

  برمیگشتند.یکی از این افرادآقای محمدمرادشجاعیان است که عرض و ارتفای آنرایک ونیم متر مشاهده کرده

  است.وجوداین نقب درهنگام محاصره دشمن مورداستفاده خودیهاقرارمیگرفته است.بعضی انتهای این نقب

  راتاسرقبرستان وبعضیها تا قلعه میراب میدانند.

   

   

   

   

 • نـام قـدیـم شـعبان
  برای این روستابعضی اسامی راذکرمیکنند که ادله ای بابت آنها
  وجودندارد.امایکی ازنامها (شاهبان)است که دو دلیل محکمی
  بر اثبات آن وجودداردیکی آنکه تلفظ نام (شاه او)توسط اهالی روستاوکلمه
  (شاه وو) توسط نهاوندی های قدیمی وبومی روستاوشهرهنوزبرای
  برای این روستا بکاربرده میشود.وبمنظورمعنی کردن این دولغت
  بومی بایدگفت جهت پسوند محافظ اهل روستاونهاوندیهابجای پسوند
  محافظ(بان) کلمات(او)و(وو)رابکارمیبرند.مانند(خیابان)که به آن
  (خیااو)و(خیاوو)میگویند.توصیحآ دربعضی جاها هم روستا وهم شهر
  کلمه (وو)رااستفاده میکنندمانندباغبان که به آن باغوومیگویند

شخصیتهاواشخاص شعبان

عگس یکی از کدخدا های قدیمی شعبان
Posted By :Date :شجاعیان | ۰۹-۰۵-۱۳۹۵

این عگس حدود هشتاد سال پیش گرفته شده است.وافراد به شرح زیر میباشند. نشسته:ازچپ مرحومین آخوند وجیه (کدخدا وسردفاتر اسناد واحوال)--سالار ظفری وپسرش ایستاده:ازچپ ناشناس نفر بعدی مرحوم حاج مهدی

0Comment

Latest posts

معرفی آقای دکتر خداداد واحدی

معرفی آقای دکتر خداداد واحدی

Posted By :Date :شجاعیان | ۰۸-۱۶-۱۳۹۵
0Comment
Read More
مر ثیه ای برای قلاع میراب

مر ثیه ای برای قلاع میراب

Posted By :Date :شجاعیان | ۰۸-۱۴-۱۳۹۵
0Comment
Read More
VIEW ALL

مقدمه ای برای شعبان

سلامی چوبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده رو شنایی درودی چو نور دل پارسایان بدان شمع خلوتگه پارسایی باتوجه به اینکه یکی از راههای ارتباطی و آشنایی بامکانها و اقوام مختلف فضای مجازی میباشد در راستای همین اصل تصمیم گرفته شد تا وبلاک روستای شعبان نهاوند راباهمکاری شما راه اندازی کنیم. چیزی که مرا بیشتر ترغیب به این کار میکرد میدیدم درباره وقایع و سرگزشت دهات و شهرهای ایران کتابها و مقالات فراوانی به رشته تحریر در آمده ولی متاسفانه با قدمتی کهن که روستای .شعبان دارد نوشته ای درباره…