شخصیتها واشخاص شعبان

همرزم شهیدبابایی

سرتیب دکتر خلبان علی محمد نادری ایشان دومین فرزند یک خانواده با دوخواهر وهفت برادرمی باشد ، که تحصیلات ابتدایی را درمدرسه حکیم نظامی روستای شعبان

عگس یکی از کدخدا های قدیمی شعبان

این عگس حدود هشتاد سال پیش گرفته شده است.وافراد به شرح زیر میباشند. نشسته:ازچپ مرحومین آخوند وجیه (کدخدا وسردفاتر اسناد واحوال)--سالار ظفری وپسرش ایستاده:ازچپ ناشناس

Top