شخصیتها واشخاص شعبان

عگس یکی از کدخدا های قدیمی شعبان

این عگس حدود هشتاد سال پیش گرفته شده است.وافراد به شرح زیر میباشند. نشسته:ازچپ مرحومین آخوند وجیه (کدخدا وسردفاتر اسناد واحوال)--سالار ظفری وپسرش ایستاده:ازچپ ناشناس

معرفی آقای دکتر خداداد واحدی

آقای خداداد واحدی درسال ۱۳۴۷دوره ابتدایی را در دبستان (حکیم نظامی )شعبان که درکنار رودخانه قرار داشت گذراندودردبیرستان( ابن سینای) نهاوند به ادامه درس مشغول

Top