احسنت ای دشت با صفا / از پس جنت ما را شفا/ دوستدار دین و کشور تویی / خـــاک روئـیـده شقـایـقـت تـوتـیـا / لا له زارانت بوی شهیدان میدهد / برتو بادا صد آفرین وصددعا/

*******************************************************************************************************************************************************************************************************

سخنی ازبهشت

سخنی با مخا طبین___ سلامی چوبوی خوش آشنایی/ بدان مردم دیده رو شنایی /درودی چو نور دل پارسایان /بدان شمع خلوتگه پارسایی/ باتوجه به اینکه یکی از راههای ارتباطی و آشنایی بامکانها و اقوام مختلف فضای مجازی میباشد در راستای همین اصل تصمیم گرفته شد تا وبلاک روستای شعبان نهاوند راباهمکاری شما راه اندازی کنیم. چیزی که مرا بیشتر ترغیب به این کار میکرد میدیدم درباره وقایع و سرگزشت دهات و شهرهای ایران کتابها و مقالات فراوانی به رشته تحریر در آمده ولی متاسفانه با قدمتی کهن که روستای .شعبان دارد نوشته ای درباره آن مشاهده نشد. وچون اینجانب مراد (محمد) شجاعیان دستنوشته هایی دراین مورد داشتم بهترین راه نشر آنها را وجود یک سایت دانستم . به قول معروف: لایق نبود قطره به عمان بردن /خاروخس صحرابه گلستان بردن/ اماچه کنم که رسم موران این است ران ملخی پیش سلیمان بردن امیددارم بتوانیم درحدتوان وبضاعت خویش توانسته باشیم موارد تاریخی .فرهنگی .اجتماعی وطبیعت زیبای روستای شعبان رابه تصویربکشانیم.واگراغراق نباشداین بهشت گمشدهء ایران راکه پرازجاذبه هاومناظربی بدیل است جهت گردشگران وطبیعت دوستان بشناسیم. غرض ازاین کارباهیچ چشم داشت مادی تنهاهدف خدمت به روستای شعبان وشهرنهاونداست وبس. ازخداوندمنان توفیق موفقیعت خدمت به این خطه وایران عزیزرادارم.ومعتقدم که نقددلسوزانه شماگرماگرم مطالب خواهدشد.وتقاصادارم به هرنقص واشگالی که برخوردیددبه مصداق ((المومن مروات المومن )) گوشزدفرمایید

من ایرانیم اهل شعبانــــــم / اهل خـــــــــاک نور و تابانـــــــم/ سبزه درسرزمینم پوشیــــده / طبیعت در زیبایی آن کوشیـــــــــده