You are here
Home > تاریخ شعبان > نهاوند وسوانع طبیعی

نهاوند وسوانع طبیعی

  • نهاوندو سوانع طبیعی در زمان قدیم زمین لرزه های متعددی درنهاوندوروستاهای اطراف آن به وقوع می پیوست که ازمخوف ترین آن درسالهای اخیرزلزله ۲۶مردادسال ۱۳۳۷ شمسی می باشد که در اثر آن ۱۲۸ نفر از دهات پائین نهاوند کشتهشدند زمان  وقوع آنرا ساعت ۱۹/۱۳دقیقه ثبت کرده اند. بعد از تاریخ فوق بمدت چند ماه پس لرزه های شدید.و  خفیف پیکره شهر وروستاها را تکان میدادواین رویداد تا اوایل آذرماه ادامه داشت .واین امر باعث شد تمام مردم شهر  و روستاها با برداشتن مختصر اثاثیه ای خانه خود را ترک کنند ودرکنار هم به یک نوع  زندگی جدید عادت کننداین حادثه گر چه برای بزرگترها اشگالات عدیده ای درپی داشت اما برای ما که بچه ای بیش نبودیم وجود  این اتفاق برایمان لطف وشادی بیش از حدی داشت.بنده که در آن زمان ۵ساله ودر شعبان بودم دیدم که خانواده ما  و دیگرهمسایه گان در زیر رودخانه وروبروی حیاطمان که آن وقت زمینی زراعی بود ودرختان تنومندگردودرآن وجودداشتزندگی می کردیم .بیشترروستای اهل شعبان درمحوطه آبادی تجمع کرده بودند .                                                                                                                                                                                                                                          نویسنده :شجاعیان                                                                                                                                              سایت shaban.in                         
شجاعیان
مابدین درنه پی حشمت وجا ه آمده ایم ازبدحادثه اینجا به پناه آمده ایم برگ سبزی است تحفه ازدرویش.وهمچنین بایدگفت:(ران ملخی است هدیه به سلیمان بردن) تاچندمقبول افتد وموردنظرگردد؟
http://www.shaban.in
Top