حمام قدیمی شعبان

حمام عمومی قدیم شعبان (بخش اول خصوصیات ظاهری)                                                                                               […]

آسیاب آبی شعبان

درانتهای جاده اسیو حدود یک کیلومتر مانده به رودخانه پائینی  آسیاب آبی وجودداشت که گندم روستای شعبان ودیگر روستاهای مجاور راتبدیل به آرد می کرد. چون مرحوم علیمراد پدربزرگ حقیر به شغل نجاری مشغول بوده وهمیشه جهت تعمیرات به آسیاب مراجعه می کرده همین موضوع باعث خرید سهامی از این آسیاب می شود. واین امر […]

ســرداب قـدیــمـی شــعــبـان

  هنگامی که ازپل روبروی مسجد گذرکنی به زمینی نیم دایره ای می رسی که روزگاری دراین زمین سردابی سرپوشیده وبه شگل دایره قرارداشت. این سردب ازپشت مجاور به جوی فعلی واز سمت بالا به کنار رودخانه وازطرف جلوروبروی راه پشت باغ واقع شده بود. آب این آ ب انباراز جوی پشتی وموقع صبحدم به […]