صورت داوتانه(نوبت دادن پول) درشعبان مربوط بسال ۱۳۴۲

                                                                                                                                                                                          روی عگس ضربه بزنید