همرزم شهیدبابایی

سرتیب دکتر خلبان علی محمد نادری ایشان دومین فرزند یک خانواده با دوخواهر وهفت برادرمی باشد ، که تحصیلات ابتدایی را درمدرسه حکیم نظامی روستای شعبان گذراندند  ، و بعد از آن به  دبیرستان نهاوند رفت ،  وهر روز با عشق وعلاقه جهت آموزش  از شعبان به نهاوند مراجعت می کرد .تادرسال ۱۳۴۹ ازدبیرستان ابن سینای […]

عگس یکی از کدخدا های قدیمی شعبان

این عگس حدود هشتاد سال پیش گرفته شده است.وافراد به شرح زیر میباشند. نشسته:ازچپ مرحومین آخوند وجیه (کدخدا وسردفاتر اسناد واحوال)–سالار ظفری وپسرش ایستاده:ازچپ ناشناس نفر بعدی مرحوم حاج مهدی

معرفی آقای دکتر خداداد واحدی

آقای خداداد واحدی درسال ۱۳۴۷دوره ابتدایی را در دبستان (حکیم نظامی )شعبان که درکنار رودخانه قرار داشت گذراندودردبیرستان( ابن سینای) نهاوند به ادامه درس مشغول شدودر سال ۱۳۵۳ در رشته ریاضیات دوره متوسطه را تمام کرد . وبنده در این مدت افتخار همکلاسی ایشان را  داشته ام .نامبرده پس از اتمام دوره خدمت سربازی وحضوردرجنگ […]

مر ثیه ای برای قلاع میر و توسط استاد بحیرایی

قطعه ای که می شنوید توسط استاد خدادادبحیرایی سروده شده وراوی آن هم خود ایشان میباشد. وتار آن بوسیله آقای یغمایی اجراءشده است. لازم به ذکراست که اکثر کسانیکه نامشان دراین اشعار برده میشود درقید حیات نیستند وبخاطر حفظ نظم وقافیه از بردن القاب مرحوم وشاد روان برای ایشان خودداری شده است که بدین وسیله نثار […]

اخبار موسیقی

یک باردیگربرگ زرینی برگنجینه هنرایرانی افزوده شد.وعامل اوکسی نیست جزیک شعبانی بنام استادخدادادبحیرایی اوکه متولد۱۳۲۸ ازشعبان می باشدیک هنرمندخودآموخته میباشدکه پس ازسالها انس والفت باهنرایرانی ازقبیل موسقی اصییل ایرانی وتسلط برتاریخ ودقت درامر سازسازی واجرای نمایش وراوی اشعارهمچنین شاعری یکی ازسرآمدان هنرمندایران است.این برادرعزیزمان اکنون با ساختن سازی جدید تحولی عظیم درهنراصیل ایرانی بوجودآورده واین […]