کلید واژه زبان محلی شعبان

اینجانب پس از سالها تلاش وکوشش ونوشتن اکثرکلماتی که مردم بومی روستای شعبان باآن صحبت میکنندند آخردرشهریور  ۱۳۹۵یک کلیدواژه برایم نمایان شدکه باگنجاندن این دستور درکلمات بومی  این کلیدواژه  خودرا  آشگار کرد.وآن این است که مردم بومی وقدیمی این روستا فارسی را کاملآ میدانستندوفارسی صحبت میکردند امابرای راحتی کاروتندترصحبت کردن سعی کرده اند تمام کلمات […]

روستای شعبان

هم ولایتی سلام من عاشق کلام دلربای تو ام هم ولایتی اینجا به احترام ودر ثنای تو ام همولایتی هرگز مباد خدایا که دوری کنم ز بوم هرجا روم که در سرای تو ام هم ولایتی صد شعر من ستوده نرم و فضای نرم هر روز وشب که در هوای تو ام هم ولایتی جان […]