شب های تابستان شعبان

شبهای تابستان شعبان قدیم قبل ازغروب آفتاب همه مردان از کوه ،دشت وصحرا پس ازیکروز پرکار به سوی منزل برمیگشتند .زنان بادوشیدن شیر گاوها وجمع آوری آنها به پخت وپز مشغول می شدند. دختران و پسران خردسال همراه با ظرفی مسی که درآن مقداری دوغ ریخته شده بود ند ،جهت خنک نمودن آن به کناررودخانه […]

محرم در شعبان

اسلام ای سومین مولای ما ای تو هم مجنون وهم  لیلای ما عشقت آتش می زنددرسینه هاباتو روشن می شودآئینه ها محرم که شروع میشدمردم ده شب را درمسجد عزاداری میکردند.اماغروب تاسوعا و روز عاشورا دربیرون ازمسجدمراسم عزاداری رابجا می آوردند. یکی از نمونه شعرهایی که در رسای این ماتم در زمان های خیلی قدیم […]

اعتقادات بومی شعبان واطراف آن

اعتقادات بومی شعبان واطراف آن ۱-اگر کلاغ ناگهان بر درخت یا دیوار خانه می نشست و غارغار می کرد معتقد بودند که کلاغ حامل خبر خوش است و از مسافر خبر آورده است می گفتند خیر خبر، خیر خبر . ۲-در شب ناخن گرفتن را مکروه می دانستند، ۳-دندان کشیده شده را در پنبه می […]

شعبان قدیم و پنجشنبه آخرسال

آخرین جمعه در شعبان قدیم روز پنجشنبه آخر سال روستای شعبان حال وهوایی دیگرداشت واین روز بامراسم خاصی برگزار می شد ؛طوریکه همه آن مراسم و نمام زوایای آن بدون هیچ کاستی باید انجام می گرفت. مردم روستا بعد از صرف نهاراندک اندک درمحوطه روستا تجمع میکردند، وپس ازحضورهمه مردان در وسط آبادی دسته جمعی […]

کلید واژه زبان محلی شعبان

اینجانب پس از سالها تلاش وکوشش ونوشتن اکثرکلماتی که مردم بومی روستای شعبان باآن صحبت میکنندند آخردرشهریور  ۱۳۹۵یک کلیدواژه برایم نمایان شدکه باگنجاندن این دستور درکلمات بومی  این کلیدواژه  خودرا  آشگار کرد.وآن این است که مردم بومی وقدیمی این روستا فارسی را کاملآ میدانستندوفارسی صحبت میکردند امابرای راحتی کاروتندترصحبت کردن سعی کرده اند تمام کلمات […]

ضرب المثل های رایج شعبان

مردم ده بیشتر ضرب المثل های فارسی را بکار می بردندوهمچنان استفاده میکند اما علاوه بر این دراین روستا خیلی ضرب المثل های بومی را بکار می بردند که به آنها اشاره می شود.   عَلَمِ شاه اَمی =آدم یا یک چز بلند راگویند دال چاق کو = آدم دعوا درست کن چاق سلامتی  =احوال پرسی […]

صورت داوتانه(نوبت دادن پول) درشعبان مربوط بسال ۱۳۴۲

                                                                                                                                                                                          روی عگس ضربه بزنید

مراسم باران خواهی در روستای شعبان

انسانها دروقت مشگلات هنگامیکه درتنگنا قرارمیگیرند طبق آموزنده های دینی ومعتقدات خود دست نیاز بسوی خدادراز کرده وازاو طلب  کمک ویاری می طلبند . یکی از آن سختیها خشک سالی وکم بارانی است که دراوائل بهار در اگثرمناطق ایران مراسمی برای بارش باران اجراء می شد ویا میشود هول هول کنک: درشعبان اوائل بهار بچه […]