محرم در شعبان

اسلام ای سومین مولای ما ای تو هم مجنون وهم  لیلای ما عشقت آتش می زنددرسینه هاباتو روشن می شودآئینه ها محرم که شروع میشدمردم ده شب را درمسجد عزاداری میکردند.اماغروب تاسوعا و روز عاشورا دربیرون ازمسجدمراسم عزاداری رابجا می آوردند. یکی از نمونه شعرهایی که در رسای این ماتم در زمان های خیلی قدیم […]

شعبان قدیم و پنجشنبه آخرسال

آخرین جمعه در شعبان قدیم روز پنجشنبه آخر سال روستای شعبان حال وهوایی دیگرداشت واین روز بامراسم خاصی برگزار می شد ؛طوریکه همه آن مراسم و نمام زوایای آن بدون هیچ کاستی باید انجام می گرفت. مردم روستا بعد از صرف نهاراندک اندک درمحوطه روستا تجمع میکردند، وپس ازحضورهمه مردان در وسط آبادی دسته جمعی […]