محرم در شعبان

اسلام ای سومین مولای ما ای تو هم مجنون وهم  لیلای ما عشقت آتش می زنددرسینه هاباتو روشن می شودآئینه ها محرم که شروع میشدمردم ده شب را درمسجد عزاداری میکردند.اماغروب تاسوعا و روز عاشورا دربیرون ازمسجدمراسم عزاداری رابجا می آوردند. یکی از نمونه شعرهایی که در رسای این ماتم در زمان های خیلی قدیم […]