You are here
Home > ۱۳۹۶ > خرداد

اعتقادات بومی شعبان واطراف آن

اعتقادات بومی شعبان واطراف آن ۱-اگر کلاغ ناگهان بر درخت یا دیوار خانه می نشست و غارغار می کرد معتقد بودند که کلاغ حامل خبر خوش است و از مسافر خبر آورده است می گفتند خیر خبر، خیر خبر . ۲-در شب ناخن گرفتن را مکروه می دانستند، ۳-دندان کشیده شده را در

زاگروس نشین

یک پیشنهاد ویک حمایت تا تشگیل استان زاگرس استان زاگرس طرح پیشنهادی برای تشکیل استانی جدید در شرق استان لرستان به مرکزیت بروجرد است.این استان گاه با نامهای دیگر مانند استان بوستان، استان بروجرد و یا استان لرستان شرقی هم نام برده شده است. طرح اولیه تشکیل استان زاگرس در سال

Top