You are here
Home > ۱۳۹۶ > آبان

شب های تابستان شعبان

شبهای تابستان شعبان قدیم قبل ازغروب آفتاب همه مردان از کوه ،دشت وصحرا پس ازیکروز پرکار به سوی منزل برمیگشتند .زنان بادوشیدن شیر گاوها وجمع آوری آنها به پخت وپز مشغول می شدند. دختران و پسران خردسال همراه با ظرفی مسی که درآن مقداری دوغ ریخته شده بود ند ،جهت

همرزم شهیدبابایی

سرتیب دکتر خلبان علی محمد نادری ایشان دومین فرزند یک خانواده با دوخواهر وهفت برادرمی باشد ، که تحصیلات ابتدایی را درمدرسه حکیم نظامی روستای شعبان گذراندند  ، و بعد از آن به  دبیرستان نهاوند رفت ،  وهر روز با عشق وعلاقه جهت آموزش  از شعبان به نهاوند مراجعت می کرد .تادرسال

Top